Podmínky

1. Všeobecné podmínky

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. U zapůjčení vozidla vybaveného tažným zařízením při připojení přívěsu musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B+E nebo C+E. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

2. Předání a vrácení vozidla

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s dvěma plnými láhvemi propanbutanu, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC.

Nájemce vůz vrací se stejným stavem paliva jako jej převzal. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vůz nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC. Běžné znečištění interiéru a exteriéru nájemce neodstraňuje, nádrž odpadní vody musí být vyprázdněna.

Vůz se předává v první den pronájmu mezi devátou a sedmnáctou hodinou a vrací se v poslední den pronájmu také mezi devátou a sedmnáctou hodinou nebo následující den do desíti hodin dopoledne, vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem na čísle (+420) 775 65 06 12 nebo (+420) 605 255 387.

3. Tarify, platební podmínky

Při rezervaci nájemce zvolí vybraný vůz, termín pronájmu a tarif. Tarif pro pronájmy na 5 a více dnů v nájemném zahrnuje neomezený počet km. Nejkratší doba zapůjčení na 5 dní.

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy ve výši 30% z nájemného. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného sloužící zejména pro blokaci termínu. Nájemní smlouvu účastníci podepíši při předání vozidla.

Doplatek nájemného, kauci ve výši 25 000 Kč a servisní poplatek (servisní poplatek 1500,- Kč se účtuje pouze při pronájmu na 5 – 7 dnů) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu.

Případný doplatek za nadlimitní počet km zaplatí nájemce při vrácení vozu. Nájemné zahrnuje pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství mimo volitelného nájmu elektrocentrály.

4. Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

5. Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na čísle (+420) 605 255 387 a konzultovat její řešení. Při jakékoli nehodě s odhadovanou škodou nad 100.000,-Kč, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.

Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu Komfort u ČPP pojišťovny. Asistenční služba ČPP pojišťovny je GLOBAL ASSISTANCE, a.s. pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení všech našich vozů –

  • tel: +420 266 799 779
  • tel: +420 1220

Nájemce bere na vědomí, že při poruše nebo nehodě jsou jeho nároky kryty do výše poskytovaných asistenčních služeb, které jsou součástí pojištění vozidel.

6. Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce v jakékoliv době od zaplacení zálohové faktury účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % celkového nájemného sloužící pro blokaci termínu .  Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.Pronajímatel je oprávněn potvrzenou rezervaci obytného automobilu zrušit jen v případě vzniku neodvratitelných okolností mimo sféru jeho vlivu, který jsou zejména případy odcizení obytného automobilu či jeho poškození vylučující bezpečný provoz. V takovém případě je pronajímatel zájemce o zrušení rezervace bezodkladně informovat. Obdobné platí pro právo pronajímatele odstoupit od uzavřené smlouvy o nájmu obytného automobilu.

7. Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. Nájemce má nárok na vrácení odpovídající části nájemného za dobu, po kterou nemohl obytný automobil užívat pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy, s výjimkou opravy nepřesahující 1 den. To neplatí pro případy, kdy nemožnost užívat obytný automobil pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k předmětu nájmu přístup.