Podmínky

1. Všeobecné podmínky

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. U zapůjčení vozidla vybaveného tažným zařízením při připojení přívěsu musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B+E nebo C+E. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

2. Předání a vrácení vozidla

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s dvěma plnými láhvemi propanbutanu, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC.

Nájemce vůz vrací se stejným stavem paliva jako jej převzal. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vůz nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC. Běžné znečištění interiéru a exteriéru nájemce neodstraňuje, nádrž odpadní vody musí být vyprázdněna.

Vůz se předává v první den pronájmu mezi devátou a sedmnáctou hodinou a vrací se v poslední den pronájmu také mezi devátou a sedmnáctou hodinou nebo následující den do desíti hodin dopoledne, vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem na čísle  (+420) 605 255 387.

3. Tarify, platební podmínky

Při rezervaci nájemce zvolí vybraný vůz, termín pronájmu a tarif. Tarif pro pronájmy zahrnuje neomezený počet km. Nejkratší doba zapůjčení na 3 dny.

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy ve výši 30% z nájemného. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného sloužící zejména pro blokaci termínu. Nájemní smlouvu účastníci podepíši při předání vozidla.

Doplatek nájemného, kauci ve výši 25 000 Kč a servisní poplatek (servisní poplatek 1500,- Kč se účtuje pouze při pronájmu na 1 – 6 dnů) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu.

Případný doplatek za nadlimitní počet km zaplatí nájemce při vrácení vozu. Nájemné zahrnuje pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství mimo volitelného nájmu elektrocentrály.

4. Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

5. Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na čísle (+420) 605 255 387 a konzultovat její řešení. Při jakékoli nehodě s odhadovanou škodou nad 100.000,-Kč, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.

Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu u dané pojišťovny. Asistenční služba kontakt na dokladu o pojištění pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení všech našich vozů.

Nájemce bere na vědomí, že při poruše nebo nehodě jsou jeho nároky kryty do výše poskytovaných asistenčních služeb, které jsou součástí pojištění vozidel.

6. Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce v jakékoliv době od zaplacení zálohové faktury účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % celkového nájemného sloužící pro blokaci termínu .  Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.Pronajímatel je oprávněn potvrzenou rezervaci obytného automobilu zrušit jen v případě vzniku neodvratitelných okolností mimo sféru jeho vlivu, který jsou zejména případy odcizení obytného automobilu či jeho poškození vylučující bezpečný provoz. V takovém případě je pronajímatel zájemce o zrušení rezervace bezodkladně informovat. Obdobné platí pro právo pronajímatele odstoupit od uzavřené smlouvy o nájmu obytného automobilu.

7. Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. Nájemce má nárok na vrácení odpovídající části nájemného za dobu, po kterou nemohl obytný automobil užívat pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy, s výjimkou opravy nepřesahující 1 den. To neplatí pro případy, kdy nemožnost užívat obytný automobil pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k předmětu nájmu přístup.